NAMIK KEMAL YÜCEL OFİS YAPISI

NAMIK KEMAL YÜCEL OFİS YAPISI

proje hakkında

ADI                   :  NAMIK KEMAL YÜCEL OFİS YAPISI
İŞ VEREN         :  NAMIK KEMAL YÜCEL
KONUM            :  TEKİRDAĞ
KONU               : STATİK BETONARME PROJE